ÇALIŞMA YÖNERGESİ

A-  ÇALIŞMA YÖNERGESİ :

Madde 1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinin 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı yasanın son haline dayandırılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu yönergenin amacı; Fatih Kent Konseyi’nin çalışma usül ve esaslarını, kapsamı; kuruluşunun amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini içerir.

B- FATİH KENT KONSEYİ’NİN TANIMI, AMACI, ÇALIŞMA İLKELERİ, OLUŞUMU ve ORGANLARI:

Tanımı:

Madde 3- Fatih Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76.mad.çizilen çerçevede; Avrupa Kentsel Şartı, Yerel Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik , yaşanılabilirlik, hoşgörü içinde hemşehrilerin yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak kültürü geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkarak yönetişim ekseninde çözüm üretmeyi öngören bir oluşumdur.

Amacı :

Madde 4-

a)Ortak bir hemşehricilik bilincinin ve demokrasi kültürünün geliştirilmesini sağlamak.

b)Tarihi yarımada Fatih’in doğal ve tarihi kültürel değerlerini korumak,  turizme kazandırmak, sosyo-ekonomik yaşantısını yükselterek insan mekan bütünleşmesini sağlamak.

c)Tarihi yarımadanın gelecek nesillere ve dünya turizmine özenle intikal ettirilmesi ve bununla birlikte sürdürülebilir bir ekonomik gelişme için önceliklerin belirtilmesi.

d)Hemşehrilerimizle aidiyetlik duygusunu geliştiren ortak eylem planları uygulamak, sivil toplum kuruluşlarına destek vererek, katılımcılığı ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

e)Yaşlıların, gençlerin, çocukların, kadınların ve engellilerin kent hayatımızdaki etkinliklerini arttırmak, gelecekle ilgili kararlarda aktif rol almalarını sağlamak.

f)Kentle ilgili bütün konularda çalışmalar yapmak. Fatih Kent Konseyince alınan kararların Fatih Belediyesi Meclis gündemine alınmasını sağlamak.

Çalışma İlkeleri :

Madde 5- Fatih Kent Konseyi aşağıdaki ilkelere göre faaliyetlerini yürütür.

a)Tarihi yarımada ilçemiz, geçmişinde dünya kentleri arasında yaşadığı yüksek standartlı şehir hayatını; sürdürülebilir, katılımcı bir anlayışla Yerel Gündem 21’in kapsamında dünyanın önde gelen tarihi kentler arasındaki yerini alarak yeniden kazanmak.

b)Aidiyetlik duygusunun geliştirilmesi, ortak bir kent vizyonunun oluş turulması, tarihi çevreye duyarlılığın sağlanması, sosyal yardımlaşma, ortak bir kentli kültürünün geliştirilmesi, saydamlık ve yönetişim ilkelerini ön planda tutmak.

c)Fatih’te kentle ilgili Ar-Ge ve yatırım çalışmaları yapan resmi, özel ve STK çalışmalarının tarihi yarımadanın tarihi, mimari ve soysa kültürel niteliklerine hassasiyetle davranmalarına katkı sağlamak.

d)Sosyal ve teknolojik değişimleri takip ederek kentin fiziki ve sosyal gelişmelerine katkı sağlayacak yenilikleri hayata geçirmek.

Oluşumu :

Madde 6- Fatih Kent Konseyi ,Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtildiği gibi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a)Mahallenin en büyük mülki amiri veya temsilcisi,

b)Belediye Başkanı ve temsilcisi,

c)Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri

d)Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçilecek temsilcileri,

e)Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

f)Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversitenin sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

g)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,  sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

h)Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.


Organları :

Madde 7- Fatih Kent Konseyinin Organları şunlardır.

a)Kent Konseyi Başkanı

b)Yürütme Kurulu

c)Kent Konseyi Meclisleri

d)Kent Konseyi Çalışma Grupları

e)Genel Kurul

Genel Kurul :

Madde 8-

a)Fatih Kent Konseyinin ana organıdır.Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8.maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

b)Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi ve genel kurul üyelerince verilen önergeleri görüşür, değerlendirir.

c)Fatih Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hakkında yapılacak değişiklikleri görüşür ve karara bağlar.

d)Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapar ve gerekli kararları almak amacıyla yürütme kuruluna yetki verir.

e)Fatih Kent Konseyi Fatih Belediye Başkanının çağrısı ile Belediye Başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere kendi üyeleri arasından en az 3 kişiden oluşan divan kurulunu seçer ve madde 6 da belirtilen üyelerin katılımı ile toplanır. Genel Kurul her yıl Aralık ve Mayıs aylarında üye salt çoğunluğu ile en az iki kere toplanır.

f)Kent Konseyi Başkanı olmaması durumunda Fatih Kent Konseyine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Yürütme Kurulu :

Madde 9-

a)Fatih Kent konseyi yürütme kurulu seçimle gelen 8 asil ve 8 yedek üyeden oluşur.Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulunun da başkanıdır. Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkanın olmadığı durumlarda Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

b)Kent Konseyi Genel Sekreteri, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Yaşlılar Meclisi, Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi Başkanları, Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

c)Yazılı mazereti olmaksızın Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez katılamayan yürütme kurulu üyesinin üyeliği düşer.Yerine yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, yürütme kurulu üyesi olarak yerini alır.

d)Fatih Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi yerel yönetimler seçim dönemini takiben  birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıldır.

e)Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tesbit eder. 2 gün öncesinden yazılı başvuruda bulunarak Genel Kurulda söz almak isteyen  üyelerin müracaatlarını değerlendirir ve Genel Kurulda bu üyelere söz hakkı verir.

f)Yürütme Kurulu , Genel Kurul tarafından alınan kararları Fatih Belediyesi Meclisine sunar ve takibini yapar.

g)Yürütme Kurulu, Meclislerin çalışma usül ve esaslarını oluşturur.Gönüllü Çalışma Gruplarının çalışma usül ve esaslarını oluşturur.Meclisler ve Çalışma Grupları  tarafından alınan kararları görüşür.

Yürütme Kurulu Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen hedefler doğrultusunda kendisine yapılan proje başvurularını kabul edebilir veya destek verebilir.


Meclisler:

Madde 10-

a)  Çocuk, Gençlik, Kadın, Engelliler ve Yaşlılar Meclisi olmak üzere beş grupta toplanırlar. Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde çalışma usül ve esasları yürütme kurulunun onayına sunar.Meclislerin görev süreleri ilk dönem için iki,ikinci dönem için üç yıldır.

Çalışma Grupları:

a)Yürütme Kurulu tarafından Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde Çalışma Grubunun çalışma usul ve esasları hazırlanır.Çalışma grupları en az 6  kişiden oluşur.İlgi alanı ile ilişkin olarak en az 2 uzmanı bulunur.Çalışmalarını proje halinde yürütme kuruluna sunarlar.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11-

a)Görev süresi birinci dönem için 2 yıl ikinci dönem için 3 yıl olan Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir.

b)Kent Konseyi başkan seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk  sağlanamazsa,bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır.Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday,başkan seçilir.

c)Kent Konseyi başkan seçimi kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

d)Kent Konseyi başkanı görevi başında bulunmadığı durumlarda,        kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

C-  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yürütme Kurulu Seçimi

Madde 12-                                                                                                     
a)Fatih Kent Konseyi 8 asil 8 yedek üyeden oluşur.

Genel Kurul Üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla genel kurulun karar vereceği oy verme sistemi ile seçilir.

b)Kent Konseyi üyesi ola herkes Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir.

c)Genel Kurul, Yürütme Kurulu seçiminin gizli oyla yapılmasına karar verdiği durumlarda  8 asil 8 yedek üyelerin isimleri listelere yazılarak oylama yapılır. 8 adaydan fazla isimin yazılı olduğu oy pusulaları iptal edilir. Seçim sonunda en fazla oy alanlar seçilir.

Toplantı Görüşme Usulü :

Madde 13 - 

a)Yürütme Kurulunun belirttiği yer ve tarihte Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

b)Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 gün içinde toplantı yeniden yapılır. Bu kez    katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

c)Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya madde 6 öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılabilir.


Görüşlerin İlanı:

Madde 14-

Fatih Kent Konseyi Genel Kurulunca karara bağlanan görüşler, Yürütme Kurulu tarafından Fatih Belediyesi Meclisine sunulur. Meclis toplantısında değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü takdirde uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Sekreterya Hizmetleri :

Madde 15- 

a)Fatih Kent Konseyinin Sekreteri

Fatih Belediye Başkanı tarafından atanan ve Yürütme Kurulunca onaylanan 3  kişi arasından seçilir.

Genel Sekreter Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

b)Fatih Kent Konseyi genel sekreteri Kent Konseyi Yönergesinin 5.mad. belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Çalışma Grupları,  Meclisler ve bu gibi organlar arasında koordinasyonu sağlar.

c)Kent Konseyince alınan kararların kamuya duyurulmasını, ilgili organlara iletilmesini ve uygulamaya konulmasını takip ederek Yürütme Kurulunu bilgilendirir.

d)Yürütme Kurulu Tarafından oluşturulan toplantı gündemini 4 gün önceden Kent Konseyi üyelerine bildirir.

e)Genel Sekreter Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Fatih Kent Konseyinin Mali Yapısı

Madde 16-

a- Fatih Belediyesi, Fatih Kent Konseyine ayni ve nakdi yardımlarla destek sağlar.

Yürütme :

Madde 17-

Bu yönergenin hükümlerini Fatih Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.


Yürürlülük:

Madde 18-

Bu yönergenin hükümleri Fatih Kent Konseyi Genel Kurulunun  .tarih ve 2 sayılı toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.

Paylaş: